Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Life Science, Division of Life Science, Hokkaido University

STAFF

Shigeki Matsunaga, Ph.D., Professor

Masahiro Anada, Ph.D., Visiting Professor

Tatsuhiko Yoshino, Ph.D., Assistant Professor

Haruko Morita, Assistant Technical Staff

MEMBERS

Postdocs & Researcher

 • Luqing Lin
 • Koji Takeda

D2

 • Takuro Suzuki

D1

 • Shun Satake
 • Taku Miyazawa

M2

 • Ryo Tanaka
 • Seiya Fukagawa
 • Youka Bunno
 • Misaki Yoshida

M1

 • Takumaru Kurihara
 • Narumi Komami
 • Kouji Takizawa
 • Iku Tanimoto

B5

 • Takashi Saitou
 • Nanami Murakami

B4

 • Yoshimi Kato
 • Kentaro Kawai
 • Yuhei Kumagai
 • Keitaro Matsuoka
 • Yuta Tsukimawashi

B3

 • Yudai Kamei
 • Daichi Sekine
 • Eiki Tomita
 • Junpei Hirose
 • Akane Sato
 • Ayako Nakano

Auditing Student

 • Yuji Kondo

Contact

Laboratory of Synthetic and Industrial Chemistry Faculty of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University Kita-12 Nishi-6, Kita-ku, Sapporo 060-0812 Japan
TEL:+81-11-706-3236
FAX: +81-11-706-4981

↑ PAGE TOP