Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Life Science, Division of Life Science, Hokkaido University

STAFF

Shigeki Matsunaga, Ph.D., Professor

Masahiro Anada, Ph.D., Visiting Professor

Tatsuhiko Yoshino, Ph.D., Associate Professor

Masahiro Kojima, Ph.D., Assistant Professor

STUDENTS AND POSTDOCS

D3

 • Yoshimi Kato
 • Yuhei Kumagai

D2

 • LongTao Huang
 • Eiki Tomita

D1

 • Yusuke Seino

M2

 • Kazuki Kuwabara
 • Yuki Hirata
 • Yuto Yamaguchi
 • Keito Watanabe

M1

 • Shoichi Kiryu
 • Riku Kojima
 • Akihiko Suzuki
 • Takumi Wakikawa<

B6

 • Satoko Hosoi
 • Kotoko Makino

B5

 • Wataru Sasaki
 • Yuta Murata

B4

 • Rina Katsuta
 • Yuta Kitakawa
 • Ayami Murata
 • Kohei Mori
 • Takayasu Murakami
 • Masaaki Yamashita

Past Members

Contact

Laboratory of Synthetic and Industrial Chemistry
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Hokkaido University
Kita-12 Nishi-6
Kita-ku, Sapporo
060-0812 Japan
TEL:+81-11-706-3236
FAX: +81-11-706-4981

↑ PAGE TOP