Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Life Science, Division of Life Science, Hokkaido University

STAFF

Shigeki Matsunaga, Ph.D., Professor

Masahiro Anada, Ph.D., Associate Professor

Tatsuhiko Yoshino, Ph.D., Assistant Professor

Haruko Morita, Assistant Technical Staff

MEMBERS

Postdocs & Researcher

 • Luqing Lin
 • Koji Takeda

D1

 • Takuro Suzuki

M2

 • Shun Satake
 • Taiki Shigeno
 • Taku Miyazawa

M1

 • Ryo Tanaka
 • Seiya Fukagawa
 • Youka Bunno
 • Misaki Yoshida

B4

 • Takumaru Kurihara
 • Narumi Komami
 • Kouji Takizawa
 • Iku Tanimoto
 • Takashi Saitou
 • Nanami Murakami

B3

 • Yoshimi Kato
 • Kentaro Kawai
 • Yuhei Kumagai
 • Keitaro Matsuoka
 • Yuta Tsukimawashi

Auditing Student

 • Yuji Kondo

Contact

Laboratory of Synthetic and Industrial Chemistry Faculty of Pharmaceutical Sciences, Hokkaido University Kita-12 Nishi-6, Kita-ku, Sapporo 060-0812 Japan
TEL:+81-11-706-3236
FAX: +81-11-706-4981

↑ PAGE TOP