Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Life Science, Division of Life Science, Hokkaido University

STAFF

Shigeki Matsunaga, Ph.D., Professor

Masahiro Anada, Ph.D., Visiting Professor

Tatsuhiko Yoshino, Ph.D., Lecturer

Masahiro Kojima, Ph.D., Assistant Professor

STUDENTS AND POSTDOCS

D3

 • Shun Satake
 • Taku Miyazawa

D2

 • Ryo Tanaka
 • Seiya Fukagawa
 • Youka Bunno
 • Tomoyuki Sekino

D1

 • Takumaru Kurihara

M2

 • Yoshimi Kato
 • Kentaro Kawai
 • Yuhei Kumagai
 • Keitaro Matsuoka

M1

 • LongTao Huang
 • Yudai Kamei
 • Daichi Sekine
 • Eiki Tomita
 • Junpei Hirose

B6

 • Yuta Tsukimawashi

B5

 • Akane Sato
 • Ayako Nakano

B4

 • Kazuki Ikeda
 • Futa Kamiyama
 • Shunta Sato
 • Kodai Yamada
 • Yusuke Seino
 • Yukino Okabe

Contact

Laboratory of Synthetic and Industrial Chemistry
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Hokkaido University
Kita-12 Nishi-6
Kita-ku, Sapporo
060-0812 Japan
TEL:+81-11-706-3236
FAX: +81-11-706-4981

↑ PAGE TOP