Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Life Science, Division of Life Science, Hokkaido University

STAFF

Shigeki Matsunaga, Ph.D., Professor

Masahiro Anada, Ph.D., Visiting Professor

Tatsuhiko Yoshino, Ph.D., Lecturer

Masahiro Kojima, Ph.D., Assistant Professor

Haruko Morita, Assistant Technical Staff

STUDENTS AND POSTDOCS

Postdocs

 • Luqing Lin

D3

 • Takuro Suzuki

D2

 • Shun Satake
 • Taku Miyazawa

D1

 • Ryo Tanaka
 • Seiya Fukagawa
 • Youka Bunno
 • Tomoyuki Sekino

M2

 • Takumaru Kurihara
 • Narumi Komami
 • Kouji Takizawa
 • Iku Tanimoto

M1

 • Yoshimi Kato
 • Kentaro Kawai
 • Yuhei Kumagai
 • Keitaro Matsuoka
 • LongTao Huang

B6

 • Takashi Saitou
 • Nanami Murakami

B5

 • Yuta Tsukimawashi

B4

 • Yudai Kamei
 • Daichi Sekine
 • Eiki Tomita
 • Junpei Hirose
 • Akane Sato
 • Ayako Nakano

B3

 • Kazuki Ikeda
 • Futa Kamiyama
 • Shunta Sato
 • Kodai Yamada
 • Yusuke Seino
 • Yukino Okabe

Contact

Laboratory of Synthetic and Industrial Chemistry
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Hokkaido University
Kita-12 Nishi-6
Kita-ku, Sapporo
060-0812 Japan
TEL:+81-11-706-3236
FAX: +81-11-706-4981

↑ PAGE TOP