Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Life Science, Division of Life Science, Hokkaido University

STAFF

Shigeki Matsunaga, Ph.D., Professor

Masahiro Anada, Ph.D., Visiting Professor

Tatsuhiko Yoshino, Ph.D., Associate Professor

Masahiro Kojima, Ph.D., Assistant Professor

STUDENTS AND POSTDOCS

D4

 • Tomoyuki Sekino

D3

 • Takumaru Kurihara

D2

 • Yoshimi Kato
 • Yuhei Kumagai
 • Keitaro Matsuoka

D1

 • LongTao Huang
 • Eiki Tomita

M2

 • Kazuki Ikeda
 • Futa Kamiyama
 • Shunta Sato
 • Kodai Yamada

M1

 • Kazuki Kuwabara
 • Yuki Hirata
 • Yuto Yamaguchi
 • Keito Watanabe

B6

 • Yusuke Seino
 • Yukino Okabe

B5

 • Satoko Hosoi
 • Kotoko Makino

B4

 • Shoichi Kiryu
 • Riku Kojima
 • Akihiko Suzuki
 • Takumi Wakikawa<
 • Wataru Sasaki
 • Yuta Murata

B3

 • Rina Katsuta
 • Yuta Kitakawa
 • Ayami Murata
 • Kohei Mori
 • Takayasu Murakami
 • Masaaki Yamashita

Past Members

Contact

Laboratory of Synthetic and Industrial Chemistry
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Hokkaido University
Kita-12 Nishi-6
Kita-ku, Sapporo
060-0812 Japan
TEL:+81-11-706-3236
FAX: +81-11-706-4981

↑ PAGE TOP